505 Câu trắc nghiệm hoá học lớp 12

505 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 - 12

 Câu 1. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Hiđrocacbon X -----> hiđrocacbon Y -----> anđehit Z -----> ancol T -----> axit P -----> muối M -----> X.

Biết Z, T, P, M đều là hợp chất đơn chức. Cặp Y và T thỏa mãn là

A. C2H4, C2H5OH               B. C2H2, C2H5OH.               C. CH4, CH3OH               D. CH4, C2H5OH.

Câu 2. Kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HNO3 loãng               B. H2SO4 đặc, nóng               C. H2SO4 loãng               D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 3. Cho dãy các chất: CH2=CHCOOH; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; HCOOCH3. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

A. 2               B. 5               C. 3               D. 4.

Câu 4. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. C. Fe(NO3)3, AgNO3  D. Fe(NO3)2, AgNO3.

Câu 5. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA? 

A. Mg               B. Ca               C. Al               D. Li.

Câu 6. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là 

A. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3
B. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3.
C. HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH
D. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3.

Câu 7. Chất X có công thức phân tử C3H4O2, tác dụng với dung dịch NaOH thu được CHO2Na. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-COOH               B. HCOO-C2H3               C. HCOO-C2H5               D. CH3-COO-CH3.

Câu 8. Đun nóng etyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. C2H5COONa và CH3OH                     B. CH3COONa và C2H5OH.
C. CH3COONa và CH3OH                       D. HCOONa và C2H5OH.

Câu 9. Số electron lớp ngoài cùng của kim loại Al (Z = 13) là

A. 1               B. 2               C. 3               D. 4.

Câu 10. Phản ứng hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) -> CuCl2 + 2FeCl2 
B. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2.
C. H2 + CaO -> Ca + H2O
D. ZnSO4 + Mg -> MgSO4 + Zn.

Tài liệu ôn thi 505 Câu trắc nghiệm hoá học lớp 12 môn Hoá học sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC