Bộ đề tổng ôn lý thuyết có đáp án chi tiết - Hóa học lớp 12

BỘ ĐỀ TỔNG ÔN LÝ THUYẾT CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Thầy Ngọc Anh ( sưu tầm )

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TỔNG HỢP – SỐ 1

Câu 1: Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4, FeCl2. Khi sục khí H2S vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là

A. 6.                B. 5.                C. 3.                D. 4.

Câu 2: Cho các phản ứng sau:

(1) CaOCl2 + 2HCl đặc -> CaCl2 + Cl2 + H2O;
(2) NH4Cl -> NH3 + HCl;
(3) NH4NO3 -> N2O + 2H2O;
(4) FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S; 
(5)Cl2 +2NaBr -> 2NaCl+Br2;
(6)C+CO2 -> 2CO

Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 4                B. 5                C.6                D.3

Câu 3: Cho dãy các chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, NH3, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là:

A. 4                B. 6                C. 3                D. 5

Câu 4: Cho dãy các chất: Al2O3, NaHCO3, K2CO3, CrO3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, AlCl3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 7.                B. 5.                C. 4.                D. 6.

Câu 5: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là

A. 4                B. 5                C. 3                D. 6

Câu 6: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

A. 4.                B. 5.                C. 6.                D. 7.

Câu 7: Cho các chất sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlyl benzen, naphtalen. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom là

A. 6                B. 3                C. 5                D. 4

Câu 8: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.                B. 6.                C. 4.                D. 5.

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(1) Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử giảm dần. 
(2) Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì độ âm điện tăng dần.
(3) Liên kết hóa học giữa một kim loại nhóm IA và một phi kim nhóm VIIA luôn là liên kết ion. 
(4) Nguyên tử N trong HNO3 cộng hóa trị là 5.
(5) Số oxi hóa của Cr trong K2Cr2O7 là +6. Số phát biểu đúng là

A.2                B. 3                C. 4                D. 5

Tài liệu ôn thi Bộ đề tổng ôn lý thuyết có đáp án chi tiết - Hóa học lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC