BT động từ nguyên mẫu và danh động từ - Tiếng Anh 12

Kiểm tra - Các cấu trúc động từ nguyên mẫu và danh động từ

Question 1: He is too busy …... care of her.
A. take               B. to take               C. taking               D. B and C

Question 2: I regret …... you that your application has been refused.
A. to inform               B. informing               C. inform               D. informed

Question 3: Don't forget ….... the door before going out.
A. close               B. closing               C. to close               D. closed

Question 4: I advise you ….... before deciding to accept that position.
A. to wait               B. wait               C. waiting               D. to be waited

Question 5: I promise to give you an opportunity …... questions.
A. to ask               B. ask               C. asking               D. asked

Question 6: I caught a cold yesterday from …... in the rain.
A. walking               B. walk               C. walked               D. to walk

Question 7: You are not allowed ...on the airplane.
A. to smoke               B. smoking               C. to smoking               D. to smokings

Question 8: I couldn't help ... when he tripped!
A. to laugh               B. to laughing               C. laughing              D. laugh

Question 9: She expects people ....her, but she never helps anyone!
A. help               B. to help               C. helping               D. to helping

Question 10: Please stop ..... I can hear you fine!
A. to shout               B. to shouting               C. shouting               D. shout

Question 11: Would you mind ... the window ? It's very hot in here.
A. to open               B. to opening               C. open               D. opening

Question 12: In Los Angeles, ... is not allowed in any building.
A. to smoke               B. smoking               C. to smoking               D. smoke

Question 13: She forgave her sister for ….... her.
A. to deceive               B. deceive               C. deceiving               D. to deceiving

Question 14: Since coming here, I've got used to......... to bed early.
A. to going                B. going                C. go                D. to go

Question 15: I don't mind ..........up early, if I have to.
A. get               B. to get               C. to getting               D. getting

Question 16: He recommended me ……… it.
A. do               B. to do               C. doing               D. did

Question 17: Are his ideas worth …… to?

Tài liệu ôn thi BT cấu trúc động từ nguyên mẫu và danh động từ - Tiếng Anh 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC