Đề KSCL môn Hoá Vĩnh Phúc đề 4 - Hóa học lớp 12

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al = 27; S=32; Cl =35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
 
Câu 1: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Oxi hóa X trong điều kiện thích hợp thu được Y. Công thức của X là
 
A. C2H5OH.                B. CH3COOH.                C. CH3COOC2H5.                D. C2H5COOCH3.
 
Câu 2: Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2  tác dụng lần lượt với từng chất: Na, NaOH, NaHCO3?
 
A. 5.               B. 4.                C. 2.                D. 3.
 
Câu 3: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?
 
A. xenlulozơ và tinh bột.                       B. fructozơ và glucozơ.
C. amilozơ và amilopectin.                    D. saccarozơ và glucozơ.
 
Câu 4: Thành phần chính của quặng manhetit là
 
A. FeCO3.                B. Fe3O4.                C. Fe2O3.                D. FeS2.
 
Câu 5: Cách nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
 
A. Dùng dung dịch Na2CO3.                B. Dùng dung dịch Na3PO4.
C. Đun sôi nước.                                   D. Dùng phương pháp trao đổi ion.
 
Câu 6: Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là
 
A. CuCl2, FeCl2.                B. FeCl2.                C. FeCl3.                D. FeCl2, FeCl3.
 
Câu 7: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
 
A. Nhựa poli(vinyl clorua).                B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ visco.                                        D. Cao su buna.
 
Câu 8: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm 3 amin (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl nồng độ x (mol/l), thu được dung dịch chứa 24,45 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là
 
A. 1,0.                B. 1,4.                C. 0,5.                D. 2,0.
 
Câu 9: Xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và chất X. Công thức của X là
 
A. CH3[CH2]16(COONa)3.                B. CH3[CH2]16(COOH)3.
C. CH3[CH2]16COOH.                       D. CH3[CH2]16COONa.
 
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?
 
A. Để rửa sạch ống nghiệm dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.
C. Anilin không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
D. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
 
Câu 11: Phản ứng nào sau đây không giải phóng sản phẩm khí?
 
A. Na + CH3COOH -> t0
B. CH3NH3Cl + NaOH ->
C. CH3NH2 + H2SO4 loãng->
D. NaHCO3 + CH3COOH->
 
Câu 12: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba. Hòa tan X trong nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Cần dùng vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M để trung hòa Y. Giá trị của V là
 
A. 125.                B. 250.                C. 150.                D. 100.
 
Câu 13: Cho các kim loại sau: Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất là
 
A. Au.                B. Al.                C. Ag.                D. Cu.
 
Câu 14: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?
 

Tài liệu ôn thi Đề KSCL môn Hoá Vĩnh Phúc đề 4 - Hóa học lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC