Đề thi Giáo Dục Công Dân Lớp 11 HKII - 2018 - 2019 - Mã 833

THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: GDCD 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

MÃ ĐỀ THI: 833

Họ tên thí sinh:...............................................SBD:...............................

Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là?

A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực có chất lượng cao.
C. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống.

Câu 2: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
B. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.
D. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

Câu 3: Đảng và nhà nước ta xác định vai trò của khoa học và công nghệ là?

A. Tiền đề để phát triển kinh tế đất nước.
B. Điều kiện cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Nhân tố phát huy nguồn lực đất nước.
D. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.

Câu 4: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là?

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
B. Đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện.
C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh của nhân loại.

Câu 5: Đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là?

A. Quốc sách hàng đầu.
B. Yếu tố quyết định để phát triển đất nước.
C. Chính sách xã hội cơ bản.
D. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhà nước.

Câu 6: Nội dung nào sau đây là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Trao học bổng.                          B. Quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo
C. Hưởng ứng giờ trái đất.            D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocom.

Câu 7: Văn hóa có vai trò là?

A. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
C. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Câu 8: Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là?

A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
B. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người.
C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
D. Tạo sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây thuộc chính sách văn hóa?

A. Cải tiến máy móc sản xuất.
B. Chủ động tìm hiểu các “châu bản” triều Nguyễn.
C. Phòng chống tệ nạn xã hội.
D. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Câu 10: Nhà nước ta có chính sách tạo điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi phát triển tài năng là nhằm thực hiện nội dung nào dưới đây?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Tài liệu ôn thi môn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 "Đề thi HKII - 2018-2019 - Mã 833" sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Giáo Dục Công Dân Lớp 11 tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho lớp 12 đặc biệt là kì thi Đại học THPT QG. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC