Đề thi thử THPT QG 2019 môn Hóa Học lớp 12

CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: Hóa Học
CHỦ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019
MÔN HÓA HỌC – CÓ ĐÁP ÁN

Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm

Cho khối lượng nguyên tử các nguyên tố: H=1, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, Ca=40, K=39, Fe=56, Ba=137, Zn=65, Cu=64, Ag=108, S=32, Cl=35,5, Br=80, C=12, N=14.

Câu 41. Phản ứng của este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng

A. xà phòng hóa.                B. tách nước.                C. hiđro hóa.                D. este hóa.

Câu 42. Cho 200 gam dung dịch glucozơ 14,4% vào dung dịch AgNO3dư, đun nóng sau phản ứngthu được a gam Ag. Giá trị của a là

A. 42,12.                B. 36,42.                C. 30,66.                D. 34,56.

Câu 43. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Fructozơ                B. Xenlulozơ                C. Saccarozơ                D. Chất béo

Câu 44. Cặp ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Na+, NO3-.                B. H+, OH-.                C. Ca2+, CO32-.                D. Ba2+, SO42-.

Câu 45. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

A. Al(OH)3.                B. Zn(OH)2.                C. NaHCO3.                D. Cu(OH)2.

Câu 46. Kim loại nào sau đây có tính dẻo tốt nhất?

A. Al.                B. Fe.                C. Au.                D. Cu.

Câu 47. Chất H2NCH2COOH có tên gọi là

A. valin.                B. alanin.                C. lisin.                D. glyxin.

Câu 48. Kim loại Zn không phản ứng được với dung dịch nào sau đây ?

A. Na2CO3.                B. AgNO3.                C. CuSO4.                D. FeCl2.

Câu 49. Cho sơ đồ phản ứng: KHCO3 + X K2CO3 + H2O. X là hợp chất

A. KOH.                B. HCl.                C. K2CO3.                D. NaOH.

Câu 50. Hợp chất hữu cơ thành phần nguyên tố chỉ có C và H là

A. metyl clorua.                B. metan.                C. anilin.                D. anđehit fomic.

Câu 51. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl?

A. Zn.                B. Fe.                C. Ag.                D. Al.

Câu 52. Công thức hóa học của kali hidroxit là

A. KCl.                B. KOH.                C. KHCO3.                D. NaOH.

Câu 53. Hợp chất hữu cơ tham gia phản ứng tráng gương là

A. CH3COOH.                B. C2H5OH.                C. CH3CHO.                D. CH3COOCH3.

Câu 54. Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Poli(vinyl clorua).                B. Tơ nilon-7.                C. Polietilen.                D. Cao su buna.

Câu 55. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) bằng 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X chứa:

A. NaHCO3.                B. Na2CO3.                C. Na2CO3 và NaHCO3.                D. Na2CO3 và NaOH.

Câu 56. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

Tài liệu ôn thi Đề thi thử THPT QG 2019 môn Hóa Học lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC