Đề thi thử THPT QG 2019 tỉnh Vĩnh Phúc - Hóa học lớp 12

CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: Hóa Học
CHỦ ĐỀ: ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC SỞ
GD&ĐT TỈNH VĨNH PHÚC – CÓ ĐÁP ÁN

Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Ag = 108, I = 127,Mn = 55.

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn, bảng tính tan)

Câu 41: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.                 B. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ.
C. CH3CHO, C2H2, anilin.                                       D. CH3CHO, C2H2, saccarozơ.

Câu 42: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết
với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. CTPT của hai ancol là :

A. C3H5OH và C4H7OH.                                 B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C2H5OH và C3H7OH.                                 D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 43: Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl,
Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu
chất?

A. 11.                 B. 10.                 C. 9.                 D. 12.

Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 20%.                 B. 25%.                 C. 40%.                 D. 50%.

Câu 45: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch sau phản ứng, màu của dung dịch thu được là

A. không màu.                 B. màu xanh.                 C. màu tím.                 D. màu hồng.

Câu 46: Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. CTPT của X là

A. C3H4O.                 B. C3H6O.                 C. C3H4O2.                 D. C3H6O2.

Câu 47: Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là

A. CH3(CH2)2COOC2H5.                 B. (CH3)2CHCOOC2H5.
C. C2H5COOCH3.                             D. CH3(CH2)2COOCH3.

Câu 48: Một ancol no đơn chức có % về khối lượng của oxi là 50%. Công thức của ancol là :

A. CH3OH.                 B. CH2=CHCH2OH.                 C. C3H7OH.                 D. C6H5CH2OH.

Tài liệu ôn thi Đề thi thử THPT QG 2019 tỉnh Vĩnh Phúc - Hóa học lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Hoá Học tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC