Trắc nghiệm câu điều kiện môn tiếng Anh lớp 12

CÂU ĐIỀU KIỆN

1- I can’t understand what he sees in her! If anyone _________ me like that, I _________extremely angry.
A. treats/ am                                    B. will treat/ will be
C. treated/ would be                             D. treats/ will be

2- If you _________ me with this exercise, I _________ the same for you one day.
A. help/ will do                              B. helped/ would do
C. help/ would do                             D. will help/ will do

3- According to the timetable, if the train _________ on time, we _________ at 5.30.
A. leaves/ will arrive                                B. left/ would arrive
C. had left/ would arrive                             D. leaves/ arrives

4- If it _________ fine tomorrow, we _________ to the coast.
A. will be/ will go                             B. is/ go
C. is/ will go                                  D. were/ would go

5- If you _________ me last week, I _________ to come.
A. invited/ was able                             B. invited/ had been able
C. had invited/ would be able                    D. had invited/ would have been able

6- It’s a beautiful house, and I _________ it if I _________ the money, but I can’t afford it.
A. will buy/ have                             B. would buy/ had
C. buy/ have                                  D. would buy/ had had

7- I don’t like this flat. I think I _________ happier if I _________ in a house in the country.
A. am/ live                             B. will be/ will live
C. would be/ lived                      D. would live/ would live

8- I can’t play football, but I’m sure that if I ______, I ________ a lot better than anyone in
this awful team.
A. will do/ play                             B. do/ would play
C. do/ will play                             D. did/ would play

9- I _________ you tonight, _________ in?
A. phone/ will you be                             B. will phone/ are you
C. phone/ would you be                            D. phoned/ will you be

10- Why didn’t you tell me? – If you _________ me, I _________ you.
A. told/ would help                                 B. told/ had helped
C. had told/ would help                             D. had told/ would have helped

11- If Bill _________ the car, he _________ in prison now.

Tài liệu ôn thi Trắc nghiệm câu điều kiện môn tiếng Anh lớp 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC