Trắc nghiệm cấu tạo từ và từ loại - Tiếng Anh 12

Luyện tập- cấu tạo từ và từ loại 1

Câu 1: How many ___________ took part in the 22 nd SEA Games?
A. competitors                               B. competitive                               C. competes                               D. competitions

Câu 2: Boys often enjoy doing things in a ___________ way.
A. create                               B. creative                               C. creativity                               D. creatively

Câu 3: The problem of ________ among young people is hard to solve.
A. employment                               B. employee                               C. employers                               D. unemployment

Câu 4: The children ___________ high grade at school.
A. achieve                               B. achievement                               C. achievable                               D. achieving

Câu 5: She was the first in her family to enjoy the privilege of a university ________.
A. educated                               B. educational                              C. educating                               D. education

Câu 6: Buckingham Palace is a major tourist ________ in London.
A. attract                               B. attraction                               C. attractive                               D. attractiveness

Câu 7: Some species of rare animals are in ________ of extinction.
A. danger                               B. dangerous                               C. dangerously                               D. endanger

Câu 8: Electronic music is a kind of music in which sounds are produced ________.
A. electron                               B. electric                               C. electroni                              c D. electronically

Câu 9: Are you sure that boys are more _______ than girls?
A. act                               B. active                               C. action                               D. activity

Câu 10: These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost.
A. solve                               B. solvable                               C. solutions                               D. solvability

Câu 11: Housework is ________ shared between them.
A. equally                               B. equal                               C. equality                               D. equalizing

Câu 12: Câu 12. Don't forget to say goodbye to the ___________ before leaving the office.
A. interviewer                               B. interviewing                               C. interviewe                              D. interview

Câu 13: Vietnamese athletes performed_______ and won a lot of gold medals.
A. excellent                               B. excellently                               C. excellence                               D. excel

Tài liệu ôn thi Trắc nghiệm cấu tạo từ và từ loại - Tiếng Anh 12 sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn trong quá trình ôn tập và thi cử đồng thời cũng cố kiến thức về môn Tiếng Anh tại trường góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc cho kì thi sắp tới. Hơn thế, bạn cũng có thể sử dụng chúng như tài liệu ôn tập cho kỳ thi đại học. Click vào link dưới đây để xem hướng dẫn và tải tài liệu nhé.

>> LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU

download

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC